Privaatsuspoliitika

AdviseTree OÜ on rahvusvahelise programmeerimiskooli CoddySchool ametlik esindaja Eestis.

AdviseTree OÜ on piiratud vastutusega äriühing, mis on loodud ja tegutseb, juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest. Isikuandmete kaitse tingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta AdviseTree OÜ (edaspidi: AdviseTree) praeguste, tulevaste ja endiste klientide privaatsust.

Sellest lähtuvalt on kujundatud põhimõtted kliendi andmete kogumiseks, kasutamiseks, avaldamiseks, edastamiseks ja hoidmiseks. Tegevus toimub kooskõlas kõikide asjakohaste Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega.

Teie privaatsus ja isikuandmete kaitse on meie jaoks väga olulised.

1. Mõisted

1.1 Klient – iga füüsiline või juriidiline isik või nendega muul viisil seotud isikud, kes kasutavad, kasutasid või avaldasid soovi kasutada AdviseTree teenuseid.

1.2 Kliendi isikuandmed – mis tahes teave (sõltumata esitamise vormist) kliendi või tema esindajate kohta, mida AdviseTree teab. Isikuandmete hulka kuuluvad sellised kliendi andmed nagu nimi, sugu, vanus, isikukood, telefoninumber, elektronposti aadress, elukoht ja pangaandmed.

1.3 Töötlemine – igasugune automaatne või mitteautomaatne toiming andmetega (nt kogumine, salvestamine, korraldamine, hoidmine, muutmine, päringute tegemine, kasutamine, kombineerimine, piiramine, eemaldamine või hävitamine).

1.4 Vastutav töötleja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ainuisikuliselt või koos teistega valib kliendi andmete töötlemise eesmärgid ja viisid. Siin dokumendis on vastutav töötleja AdviseTree.

1.5 Volitatud töötleja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastutava töötleja nimel kliendi andmeid töötleb.

1.6 Isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid – kõik andmekaitsega seotud õigusaktid, mida AdviseTree on kohustatud järgima, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ja selle määruse täitmist reguleerivad riigisisesed õigusaktid.

1.7 AdviseTreele kuuluvad veebiressursid, mille kasutamist see dokument reguleerib:

2. Üldsätted

2.1 Põhimõtted kirjeldavad, kuidas AdviseTree töötleb kliendi andmeid. Kliendi andmete töötlemise lisatingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes, teenustega seotud teistes dokumentides ja punktis 1.7 nimetatud veebiressurssidel.

2.2 Isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide ja eeskirjade raames tagab AdviseTree kliendi andmete konfidentsiaalsuse ning võtab kasutusele asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta kliendi andmeid loata ligipääsu, ebaseadusliku töötlemise või avaldamise, juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest.

2.3 Kliendi andmete töötlemiseks võib AdviseTree kasutada volitatud töötlejaid. Sel juhul tagab AdviseTree, et volitatud töötleja töötleb kliendi andmeid kooskõlas AdviseTree suunistega, juhindudes isikuandmete kaitse õigusaktidest ja eeskirjadest ning kasutades nõuetele vastavaid ohutusmeetmeid.

3. Kliendiandmete kategooriad

3.1 AdviseTree töötleb järgmisi kliendiandmeid:

nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed (nt passi või ID-kaardi koopia), postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress, kliendi lapse vanus, nimi, perekonnanimi.

3.2 Lapse andmeid töödeldakse üksnes vanema loaga ja selle loa edastab vahetult vanem.

4. Töötlemise põhimõtted

4.1 Töötlemine on seaduslik, õiglane ja kliendi jaoks läbipaistev.

4.2 Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

4.3 Isikuandmed on asjakohased ja neid kastutatakse vastavalt töötlemise eesmärgile.

4.4 Isikuandmed peavad olema õiged ja vajadusel ajakohastatud. Mõistlike meetmetega tagatakse, et andmetöötluse eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata.

4.5 Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab klienti tuvastada üksnes seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks.

4.6 Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

5. Töötlemise eesmärgid

5.1 AdviseTree töötleb isikuandmeid lepingu täitmiseks, õigustatud huvi kaitseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. AdviseTree töötleb isikuandmeid, mis klient on vabatahtlikult edastanud, ja kliendi kinnitatud nõusolekul.

6. Kliendi õigused

Isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide alusel on kliendil järgmised õigused:

6.1 nõuda oma andmete muutmist, kui need on mittetäielikud, ebaõiged või ebatäpsed;

6.2 õigus keelata oma kliendiandmete töötlemist, kui isikuandmete kasutamine toimub õigustatud huvi tõttu, sh profiilianalüüs otseturunduse eesmärgil (nt turunduspakkumiste saamiseks või küsitlustes osalemiseks);

6.3 nõuda oma kliendiandmete eemaldamist (nt kui kliendiandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel ja klient võtab oma nõusoleku tagasi). See õigus puudub, kui klient soovib kustutada andmed, mida töödeldakse ka teisel õiguslikul alusel (nt lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks);

6.4 piirata oma kliendiandmete töötlemist;

6.5 saada teavet selle kohta, kas AdviseTree töötleb kliendiandmeid, ja kui töötleb, siis saada ligipääs ülalnimetatud andmetele;

6.6 saada nõusoleku alusel ja lepingu täitmiseks töödeldavaid enda edastatud kliendiandmeid kirjalikus vormis või mõnes muus sageli kasutatavas elektroonilises vormingus; kui see on tehniliselt võimalik, edastada need andmed teistele teenusepakkujatele (andmete ülekantavus).

6.7 võtta tagasi oma kliendiandmete töötlemiseks antud nõusolek.

7. Teie nõusolek

7.1 Kui te kasutate punktis 1.7 nimetatud veebiressursse, siis nõustute meie privaatsuspoliitikaga ja isikuandmete töötlemise tingimustega.

7.2 Kui te edastate meile oma andmed, siis te nõustute meie privaatsuspoliitikaga ja siin dokumendis kirjeldatud isikuandmete töötlemise tingimustega.

7.3 Kui teil on mingeid küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, saate meiega ühendust võtta allpool olevate kanalite kaudu.

8. Kontaktandmed

Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: